Eton Creates Eton

Eton = Cameron + Johnson

Cameron + Johnson = Brexit

Brexit = Privatisation + Upper-Class-Bonanza

Upper-Class-Bonanza = Eton